Algemene Verkoopsvoorwaarden

Definities

" Voorwaarden " wil zeggen de Algemene Verkoopsvoorwaarden die hieronder worden vermeld en die de rechten en verplichtingen voorschrijven die voortvloeien uit de aankoop en verkoop van producten via de internetsite www.chienvert.com.

" Les Tissus du Chien Vert " omvat de NV/SA TGF, uitgever van de huidige Voorwaarden in haar hoedanigheid van verkoper.

« Bestelling » betekent de vastberaden intentie om een handelstransactie aan te gaan van de kant van de koper, in overeenkomst met onderhavige voorwaarden.

« Goederen » betekent alle materiële artikelen die het voorwerp kunnen uitmaken van een verkoopscontract tussen de koper en de verkoper.

« Contract » betekent de handelsrelatie die ontstaat ten gevolge van de aanvaarding door de verkoper « Les Tissus du Chien Vert » van de bestelling doorgegeven door de koper en dit in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden.

« Levering » betekent de handeling waardoor de goederen daadwerkelijk door « Les Tissus du Chien Vert » of voor rekening van « Les Tissus du Chien Vert » ter beschikking van de koper worden gesteld.

« Gebruiksvoorwaarden » omvat de procedure/modaliteiten van toepassing op elke bestelling die op de site wordt geplaatst.

Inleiding/voorwoord

De Algemene Verkoopsvoorwaarden die hieronder in detail worden weergegeven, schrijven de contractuele verhoudingen voor tussen elke gebruiker van de internetsite www.chienvert.com die een aankoop wil uitvoeren op de site en het handelsmerk « Les Tissus du Chien Vert » dat behoort tot de naamloze vennootschap TGF NV/SA, met maatschappelijke zetel gelegen Rue du Chien vert nr.2 en ingeschreven in het handelsregister van Brussel en de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer BE0455.525.460.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing en vervangen elke andere voorwaarde, tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijking werd toegestaan.

« Les Tissus du Chien Vert » kan op gepaste tijd bepaalde beschikkingen van onderhavige voorwaarden unilateraal wijzigen. Het is ook nodig dat de koper ze herleest telkens hij de site bezoekt en/of alvorens hij een bestelling plaatst op de site www.chienvert.com.

Deze wijzigen zijn bestrijdbaar vanaf het moment dat ze online worden geplaatst en kunnen niet worden toegepast op eerder afgesloten contracten.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden die door de koper bestreden kunnen worden, zijn deze die van toepassing zijn op het moment dat de koper zijn bestelling plaatst. Elke online aankoop wordt beheerd door de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling. 

De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en ze door de bevestiging van zijn bestelling op de site zonder voorbehoud en van rechtswege te aanvaarden.

 Het bevestigen van uw bestelling impliceert voor ons dat u onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt nadat u ze heeft gelezen. Door de site te bezoeken engageert u zich tot het respecteren van de Algemene Voorwaarden en de hierin vermelde Gebruiksvoorwaarden.

Bestelling

U kunt een bestelling plaatsen volgens de wijze beschreven op de internetsite. Opdat u uw bestelling kunt doorgeven, stellen wij onze internetsite www.chienvert.com 24u/24 en 7 dagen op 7 te uwer beschikking.

De verkoop wordt als gesloten beschouwd zodra de betaling voor de op de internetsite geplaatste bestelling werd ontvangen.

 Door het plaatsen van een online bestelling geeft de klant expliciet aan dat hij een verkoopscontract wil afsluiten met « Les Tissus du Chien Vert » en akkoord gaat met onderhavige algemene voorwaarden.   

« Les Tissus du chien vert » behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren om geografische redenen of om specifieke voorwaarden op te leggen die eigen zijn aan een contract.

Indien een bestelling niet wordt aanvaard door « Les Tissus du Chien Vert » of als « Les Tissus du Chien Vert » specifieke voorwaarden wil vastleggen die eigen zijn aan een contract, zal « Les Tissus du chien vert » de koper hiervan inlichten binnen een termijn van 7 (zeven) dagen volgend op de ontvangst van de bestelling.

Promoties:

Alle door « Les Tissus du chien vert » toegekende promoties zijn niet betwistbaar en kunnen unilateraal worden herroepen.

Een promotie geldt net zo lang tot het product uit voorraad is of voor een specifieke duur, vermeld op de internetsite.

Zodra de periode van de promotie verlopen is, kunt u deze promotie niet langer doen gelden.

Daarom raden wij u aan om de goederen in voldoende grote hoeveelheid te bestellen en ze te controleren bij levering.

Cadeaukaart en waardebon

De ‘online’ cadeaukaarten zijn enkel geldig op onze eShop en de ‘winkel’ cadeaukaarten zijn enkel geldig in onze winkelpunten. Al onze cadeaukaarten en waardebonnen zijn niet herlaadbaar en zijn gedurende 1 jaar geldig vanaf  de datum van uitgifte 

Productinformatie:

« Les Tissus du Chien Vert » besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie aangaande de essentiële kenmerken van haar producten en dit in het bijzonder met behulp van technische beschrijvingen afkomstig van haar partners en aan de hand van foto's die het product tonen en dit in de mate dat de techniek het mogelijk maakt en met respect voor de beste normen op de markt.

« Les Tissus du Chien Vert » kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in kleur/structuur/textuur tussen de foto's afgebeeld op onze site en het geleverde goed. Opdat de klant het goed kan bekijken voor de aankoop, gebruikt « Les Tissus du Chien Vert » een systeem met gratis stalen. Deze stalen kunnen worden besteld via de site www.chienvert.com.

In geval van bijkomende bestellingen van een identiek goed kan « Les Tissus du Chien Vert » niet garanderen dat het materiaal hetzelfde badnummer draagt.

Op dezelfde manier kunnen verschillen in bad en structuur tussen een geleverd model en een staal of tussen aparte leveringen niet vermeden worden en kunnen ze in geen geval onder de verantwoordelijkheid vallen van « Les Tissus du Chien Vert », in overeenkomst met de handelsgebruiken in de sector.

Beschikbaarheid

De bestellingen zullen ingewilligd worden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien één van de bestelde goederen niet voorradig zou zijn, verbindt « Les Tissus du Chien Vert » zich ertoe u te contacteren per elektronische post en dit binnen de zeven dagen vanaf de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst. Dit om u te informeren en u aan te geven binnen welke termijn dit product – desgevallend - aan u geleverd kan worden. Indien uw bestelling producten bevat die definitief onbeschikbaar zijn, verbindt  « Les Tissus du Chien Vert » zich ertoe de koper een alternatieve oplossing te bieden in de voorradige collecties. « Les Tissus du Chien Vert » zal de koper voorstellen om hem ter vervanging van een onbeschikbaar product een artikel van gelijkwaardige kwaliteit en prijs te sturen. In geval de koper dit weigert, zal « Les Tissus du Chien Vert » het bewuste niet langer beschikbare product terugbetalen. « Les Tissus du Chien Vert » kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van een product en daarom kan van « Les Tissus du Chien Vert » ook geen enkele schadeloosstelling geëist worden.

Eigendom van de goederen

« Les Tissus du Chien Vert » blijft de wettelijke eigenaar van de goederen tot op het moment van volledige betaling van de door de koper verschuldigde sommen binnen de opgelegde termijn.

Prijs

De prijs van de goederen zoals vermeld op de Internet site op het moment van de bestelling, is ook de prijs die van toepassing is op de verkoop.

De prijzen worden uitgedrukt in Euro en zijn BTW inbegrepen.

In de prijzen zijn de leveringskosten niet inbegrepen, tenzij anders vermeld of mits een akkoord tussen de partijen. De leveringskosten worden aan de Gebruiker meegedeeld en worden aan de Gebruiker gefactureerd aan het eind van zijn bestelling als supplement op de prijzen van de bestelde goederen. Binnen de Europese Unie worden de prijzen op de internetsite vermeld in Euro. De enige munteenheid die van toepassing is voor de transacties op de internetsite is de Euro. Voor de bevestiging van zijn bestelling zal de Gebruiker hiervan duidelijk worden verwittigd.

Levering

De leveringskosten worden aan de Gebruiker meegedeeld en worden aan de Gebruiker gefactureerd aan het eind van zijn bestelling als supplement op de prijzen van de bestelde goederen.

De goederen die worden aangekocht op de Internet site worden geleverd door De Post. De leveringskosten worden berekend in functie van het gewicht van de gekozen goederen. Zodra de bestelling werd gevalideerd door « Les Tissus du Chien Vert », worden deze kosten vastgelegd en kunnen niet meer worden gewijzigd.

Uw bestelling zal worden geleverd op het adres dat u ingeeft bij uw bestelling.  

Bij elke nieuwe bestelling die hij plaatst op de site, zullen aan de koper  leveringskosten worden aangerekend, tenzij specifieke voorwaarden werden overeengekomen tussen de koper en « Les Tissus du Chien Vert ».

« Les Tissus du Chien Vert » stelt alles in het werk om de op de site vermelde leveringstermijnen te respecteren. Desondanks kan « Les Tissus du Chien Vert » in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het overschrijden van deze termijn en kan dus geen gevolg geven aan schadevergoedingen, inhoudingen of interesten.

Indien een pakje niet binnen de aangegeven termijn wordt ontvangen  voor een reden die niet kan worden toegeschreven aan « Les Tissus du Chien Vert », zal ze zich hierover inlichten bij de Post. Deze stappen kunnen voor de Post tot 21 dagen in beslag nemen. Tijdens deze periode zal de transactie opgeschort worden en zal geen enkele terugbetaling noch terugzending worden uitgevoerd.

Ontvangst van de goederen

Bij levering van de goederen wordt de koper gehouden bij ontvangst na te kijken of de goederen conform de bestelling zijn.

Zonder afbreuk te doen aan de toepasbare wettelijke garanties raden wij u aan om elk voorbehoud betreffende tekortkomingen van de conformiteit van de bestaande producten op de leveringsdatum binnen een termijn van 2 werdagen per e-mail te melden aan « info@chienvert.com ».

In geval de levering die niet conform is of werd beschadigd tijdens het transport, zal de koper de mogelijkheid hebben om een vervanging te vragen van de beschadigde goederen door een gelijkaardig of equivalent product, of een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de bestelling en dit binnen de beperkingen van de proportionaliteit, tenzij dit een kost met zich meebrengt die duidelijk buiten proportie is in verhouding met de vastgestelde schade. In dat geval zal een gedeeltelijke of volledige terugbetaling in functie van de schade worden uitgevoerd.

Cadeaukaarten

In onze online winkel kan de koper kiezen tussen een ​​"online" cadeaukaart (te besteden in onze eShop) of een "winkel" cadeaukaart (te besteden in onze verkooppunten). Deze cadeaukaart is 1 jaar geldig en exclusief promotie. Het moet in zijn geheel worden gebruikt. Het wordt niet terugbetaald.

Terugtrekking

Indien de koper ontevreden is, heeft hij het recht zich terug te trekken binnen een termijn van 7 (zeven) volle dagen, conform aan het artikel L 121-20 van het Wetboek Consumentenrecht. Dit terugtrekkingsrecht wordt ingeroepen zonder boete, met uitzondering van de portokosten.

Het is heel belangrijk nota te nemen van het feit dat de verknipte, gefabriceerde of gewijzigde goederen niet onderworpen zijn aan het terugtrekkingsrecht, en dit conform aan de wet.

Opdat de klant de goederen voor de aankoop kan bekijken, gebruikt « Les Tissus du Chien Vert » een systeem met gratis stalen. (Zie volgend hoofdstuk)

De koper zal de goederen binnen deze termijn van 7 (zeven) dagen moeten terugsturen naar « Les Tissus du Chien Vert » en dit op zijn eigen kosten, vergezeld van de factuur.

Wij verzoeken u vriendelijk om ons de goederen terug te zenden via aangetekende zending of met een follow-up systeem van de post en bij de vervoerder een verzekering te nemen die overeenkomt met de handelswaarde van de producten. Dit is voornamelijk noodzakelijk in geval van beroving of verlies van deze goederen door hun diensten. In alle gevallen gebeurt de terugzending op kosten van de koper.

Het huidige terugtrekkingsrecht kan slechts aanvaard worden door « Les Tissus du Chien Vert » op voorwaarde dat de goederen worden teruggezonden in hun oorspronkelijke staat, volledig en in goede staat. De teruggezonden goederen die door de koper werden verknipt, gefabriceerd, onvolledig, beschadigd of vervuild zijn, worden niet teruggenomen. In het kader van het terugtrekkingsrecht zal « Les Tissus du Chien Vert » het uiterste doen om de Gebruiker zo snel mogelijk terug te betalen. Deze termijn zal afhangen van de interne verificatiedetails en de financiële tussenpersonen, maar zal maximum een termijn van 3 (drie) weken.

Let op: bij een professionele of particuliere bestelling waarbij sprake is van een uitzonderlijke bestelling van leveringen bij onze leverancier, kan het herroepingsrecht niet van toepassing zijn. Artikelen kunnen daarom niet worden geretourneerd, geruild of terugbetaald door Les Tissus du Chien Vert.

Stalen:

Voor een bepaalde selectie stoffen kunnen stalen worden besteld, waarbij de prijs van het staal is gebaseerd op een percentage van de prijs van de stof per meter.

De portokosten zijn altijd ten laste van de klant en worden aangegeven op het moment van bevestiging van de bestelling van de stalen.

De grootte van de stalen bedraagt ongeveer 10cm x 20cm, hoewel « Les Tissus du Chien Vert » zich het recht voorbehoudt om deze afmetingen te wijzigen om redenen van het beter begrijpen van de stof (grootte van de motieven, grootte van de steek, enz.). Desalniettemin kan « Les Tissus du Chien Vert » beslissen om voor bepaalde stoffen geen stalen te voorzien indien de motieven te groot zijn en niet goed zichtbaar zouden zijn op een kleine oppervlakte.   

We herinneren er aan dat verschillen in bad en structuur tussen aparte leveringen onvermijdelijk zijn en in geen geval kunnen worden toegeschreven aan de verantwoordelijkheid van « Les Tissus du Chien Vert », conform de handelsgebruiken in de sector.

Beveiliging van de betalingen:

De leverancier aanvaard betalingen met Visa en MasterCard. Als u ervoor kiest om met een kredietkaart te betalen, wordt het geld onmiddellijk van uw kaart afgenomen zodra de betaling is bevestigd.

Om veiligheidsredenen vormen alle bestellingen die per bankkaart betaald worden het voorwerp van een verificatie door « Les Tissus du Chien Vert ». Deze bijkomende gegevens kunnen geëist worden voor het valideren van uw aankoop en staan ons toe de leveringstermijnen in te korten. Bijgevolg verzoeken wij u om bij uw bestelling volgende gegevens te vermelden: een actief e-mailadres, een vast of mobiel telefoonnummer waarop we u op elk moment van de dag kunnen bereiken.

Garantie en dienst-na-verkoop (SAV):

Al onze goederen vallen onder de wettelijke conformiteitgarantie en onder de wettelijke garantie op de verborgen gebreken. De verzendingskosten van het (of de) artikel(en) zijn ten laste van de klant. Als de garantie van conformiteit desondanks van toepassing is op het teruggezonden product (of de teruggezonden producten), zullen alle kosten aangaande deze terugzending terugbetaald worden aan de klant. Elke terugzending wegens niet conformiteit of verborgen gebrek moet ons worden teruggezonden door de Post. De garantie beperkt zich in casu tot de waarde van de aangekochte producten.

Onderhoud en gebruik:

« Les Tissus du Chien Vert » kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die voortvloeien uit het slechte gebruik dat de koper maakt van de goederen die werden aangekocht op de site. In geen geval zal « Les Tissus du Chien Vert » verantwoordelijk worden gehouden voor de beschadiging van een product als gevolg van een bepaald type onderhoud of het gebruik van onderhoudsproducten.  

Commentaar, kritiek, communicatie:

Alle berichten die door de Gebruikers worden gepost op het forum van www.chienvert.com worden bewaakt en gemodereerd door het  marketingteam dat zich het recht voorhoudt om bepaalde bewoordingen te schrappen of te weigeren indien deze een inbreuk vormen op de wet en de ethiek (misleidende reclame, laster, beledigingen, commentaar buiten de context enz).

Bescherming van de persoonlijke gegevens:

Omdat de gegevens die u ons overmaakt noodzakelijk zijn voor de behandeling en afhandeling van de bestellingen, het opmaken van de facturen en de garantiecontracten, leidt het niet-bezorgen van deze gegevens tot de annulering van uw bestelling.

Door uw inschrijving op de site engageert u zich om ons waarheidsgetrouwe en oprechte inlichtingen over uzelf te verschaffen. Het overmaken van valse gegevens gaat in tegen onderhavige algemene voorwaarden, net als tegen de gebruiksvoorwaarden vermeld op de site in.

« Les Tissus du Chien Vert » is gemachtigd om de u betreffende gegevens te verwijderen, bewerken en te gebruiken. Deze gegevens vormen het onderwerp van een informaticabehandeling. U hebt een continu toegangsrecht en verbeteringsrecht op alle gegevens die u betreffen, conform de Europese teksten en de nationale wetten die van toepassing zijn (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978 op de bescherming van de privésfeer). U kunt op om het even welk moment een aanvraag indienen bij « Les Tissus du Chien Vert » om te weten over welke gegevens u aangaande zij beschikken. U kunt deze gegevens op elk moment en op aanvraag wijzigen. « Les Tissus du Chien Vert » is de enige partij die deze gegevens over u bezit en verbindt zich ertoe deze gegevens niet zonder uw toestemming door te geven aan derden.

Indien u bij uw inschrijving heeft aangegeven dat u hiermee akkoord gaat, zullen wij u promotionele e-mails (elektronische post) toesturen met nieuwigheden, opruimacties, exclusieve aanbiedingen en gouden zaakjes voorstellen. U kunt op elk moment vragen om niet langer elektronische post van ons te ontvangen door op de daartoe voorziene link te klikken.

Intellectuele eigendom:

De volledige inhoud van de site www.chienvert.com  (afbeeldingen, teksten, bewoordingen, merken, foto’s, video’s,...) is eigendom van « Les Tissus du Chien Vert », haar medecontractanten of partners. Voor elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud via welke techniek dan ook en op om het even welke drager moet eerst de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming worden verkregen van « Les Tissus du Chien Vert ».

Alle door onze diensten aangeboden informatie, inhoud, dossiers en software zijn beschermd door de nationale en internationale wetten betreffende intellectuele eigendommen en copyright.

Elk misbruik dat wordt gemaakt van deze inhoud is constitutief van het strafbaar feit van vervalsing, wat ernstig bestraft wordt door de Wet op het intellectuele eigendom.

« Les Tissus du Chien Vert » kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het misbruik dat een gebruiker maakt van de rechten van derden en dat wordt gepleegd door de activiteiten van laatstgenoemde op de Site.

Geschil en verantwoordelijkheid:

« Les Tissus du Chien Vert »  kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die voortvloeien uit het slechte gebruik dat een gebruiker maakt van de goederen die op de site worden verkocht.  

Onderhavig contract is onderworpen aan de wettelijke beschikkingen  die van toepassing zijn in de handel.

« Les Tissus du Chien Vert » zal in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het niet uitvoeren van het afgesloten contract in geval van, enerzijds, overmacht, zoals bepaald door de rechtbanken en anderzijds in geval van een fout begaan door de klant of door een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde in het contract.  

We herinneren u er aan dat het van voorzichtigheid getuigt om de gegevens van de aangekochte producten te bewaren.  

Alleen de Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd bij een geschil betreffende de toepassing en de uitvoering van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden:

Na het kiezen van de producten moet de klant, alvorens toegang te krijgen tot het gedeelte 'bestelling', door het daartoe voorzien vakje aan te vinken, verklaren dat hij de Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en dat hij deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaardt. In geval van tegenspraak tussen onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden en om het even welk ander document dat werd uitgegeven door de site (prospectus, catalogus, handelsvoorstellen...), hebben onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden voorrang.